+

İYTEMED BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, İYTE Mezunları Derneği Tüzüğü’nün ilgili maddesince verilecek burs ve yardımlarla ilgili ilke ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR

Madde 2 – Bu yönetmelikte İYTE Mezunları Derneği “Dernek”, İYTE Mezunları Derneği Bursiyerleri “Bursiyer”, İYTE Mezunları Derneği Burs Fonu’na bir defaya mahsus veya düzenli olarak bağışta bulunan tüzel ve özel kişiler “Burs Veren”, Sosyal Yardım ve Burs Fonu Çalışma Grubu “Çalışma Grubu”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstiüsü “İYTE”, İYTE Mezunları Derneği Yönetim Kurulu “Yönetim Kurulu” olarak anılacaktır.

KAPSAM

Madde 3 – Bu yönetmelik, Dernek tarafından yapılacak aşağıdaki yardımları kapsar:

A. Maddi gereksinimi olan İYTE öğrencilerine belirlenen ölçütler içinde burs vermek, Çalışma Grubu’nu ilgilendiren konularla ilgili karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak,
B. Dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
C. İYTE’nün yetersiz kaldığı durumlarda, barınma gereksinimi olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak,
D. Dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak.

BURS VE SOSYAL YARDIMLAR FONU

Madde 4 –Fon Gelirleri ve Giderleri

Fon Gelirleri:

A. Kişi ve kurum bağışları,
B. Burs yararına yapılan Dernek etkinliklerinden elde edilen gelirler,
C. Dernek gelirlerinden, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan tutarlar.

Fon Giderleri:

A. Burs ve yardım ödemeleri,
B. Yurt ve barınma için yapılan ödemeler,
C. Grup çalışmaları, etkinlik, vb. ödemeler.

Burs ve Yardımlar Fonu, Dernek banka hesaplarında ayrıca bir IBAN ve hesap numarasına sahip olarak muhasebe kayıtları tutulur.

SOSYAL YARDIM VE BURS FONU ÇALIŞMA GRUBU

Madde 5 – Grup, atanmış bir Yönetim Kurulu asil veya yedek üyesinin katılımı ve gönüllülük esasında Dernek ilke ve hedefleri doğrultusunda çalışmak isteyen Dernek üyeleri ile birlikte, en az beş (5) kişiden oluşur. Çalışma grubu çalışmalarının yürütülmesi, katılım ve devamlılık kuralları yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 6 – Çalışma grubunun görev tanımı şu başlıklar altında toplanır:

A. Bursiyerlerle İlişkiler: Çalışma Grubu toplumsal, akademik, kişisel, maddi, barınma, giyim, iş, staj olanakları gibi başlıklarda toplanabilecek öğrenci gereksinimlerinin saptanmasını ve giderilmesini sağlar. Bursiyerlerin Dernekle ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için ortamlar yaratarak, destek olmayı amaçlar.
B. Burs Verenlerle İlişkiler: Dernek, Burs Veren ödemelerinin düzenliliğini ve devamlılığını takip eder. Çalışma Grubu gereken durumlarda bu çalışmalara yardımcı olur. Çalışma grubu, kurum bursiyerleri ile kurumlar arasında ilişkilere aracılık eder.
C. İYTE ile İşbirliği ve Dayanışma: Bursiyerlerle ilgili konularda, İYTE ile her türlü bilgi alış verişi ve karşılıklı yardımlaşmanın kesintisiz, sağlıklı bir biçimde sürdürülmesini Dernek üstlenir. Çalışma grubu, gereken durumlarda İYTE’nin burslarla ilgili birimleri ile bilgi paylaşımında bulunur.
D. Bütçe Çalışmaları: Çalışma grubu, her akademik yıl başında tahmini bütçesine göre, asgari geçim koşullarını da dikkate alarak burs miktarlarını ve öngördüğü bursiyer sayısını belirler ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
E. Kaynak Artırım, Duyuru ve Tanıtım İşlemleri: Burs verecek yeni kişi ve kurumların araştırılması, burs yararına etkinlikler düzenlenmesi, gerekli duyuruların yapılması ve bununla ilgili dokümanların hazırlanması Çalışma Grubu’nun görevleri arasındadır. Çalışma Grubu, bağış tutarının artırılması ve sürdürülmesi için Burs Verenlerle iletişim kurar.
F. Bursiyer Etkinlik Takvimi Hazırlanması ve Gerçekleştirilmesi: Çalışma grubu, Dernek ve Bursiyer istemleri doğrultusunda söyleşi, seminer, gezi gibi kültürel ve sportif etkinlikler düzenler. Bursiyerlerle proje grupları oluşturarak, okuma, araştırma, tartışma ortamları hazırlar.

BURS VE YARDIM ESASLARI

Madde 7 – Bursun Ödenmesine İlişkin Koşullar:

A. Burs karşılıksızdır.
B. Burs her akademik yıl içerisinde en fazla dokuz ay boyunca ödenir. Olağanüstü dönem ve şartlarda bu süre ve veriliş şekli yönetim kurulu kararı ile değiştirlebilir.
C. Bir Bursiyer, burstan lisans eğitim süresi 4 yıl olan bölümler için en fazla yedi (7) akademik yıl yararlanabilir.
D. Her akademik yıl için Sosyal Yardım ve Burs Fonu Çalışma Grubu tarafından belirlenen takvim uyarınca burs talebinde bulunan öğrenciler gerekli form ve belgelerle Dernek’e başvururlar.
Başvurular Çalışma Grubu tarafından değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu’nun onayı ile Bursiyerler belirlenip ilan edilir.
E. Burs bütçesini oluşturan kalemlerde, kalemlerin tutarlarında önemli bir değişiklik olduğu takdirde, akademik yıl içinde bursiyer sayısı ve burs tutarı yeniden düzenlenebilir.
F. Burs takvimi dışında yapılan başvurularda, Çalışma Grubu tarafından burs verilmesi uygun görülen öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmaz. Seyyanen yapılan yardımlarda da bu usul geçerlidir.
G. Bursların düzenli ödenmesinden Dernek sorumludur.

Madde 8 – Bursun Kesilmesi:

Aşağıda belirtilen koşullardan biri veya birkaçının oluştuğu durumlarda, öğrencinin bursunun kesilmesi talebini Çalışma Grubu, gerekçesi ile Yönetim Kurulu’na iletir. Yönetim Kurulu’nun onayıyla burs kesme işlemi gerçekleştirilir ve Dernek tarafından bursiyere bildirilir. Bu koşullar şunlardır:

Bursiyerin;

A. Başvuru sırasında gerçekdışı beyanda bulunduğunun anlaşılması,
B. İYTE ile ilişiğinin kesilmesi,
C. Kaydının dondurulması, öğrenciliğinin geçici olarak İYTE dışında bir üniversitede devam etmesi (belirtilen koşulların ortadan kalkması durumunda burs ödemesine devam edilir, ancak geçmişe yönelik ödeme yapılmaz.),
D. Gelir düzeyinde bir artış olup burs ihtiyacının ortadan kalkması,
E. Kendisine ulaşılamaması,
F. Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir hareket içinde yer alması.

Madde 9 – Maddi Yardımlar:

Burs ödemeleri dışında, gerekli durumlarda, Çalışma Grubu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla, Yurt ve Yardım ödemeleri yapılabilir. Yapılan yardımlar karşılıksızdır.

Madde 10 – Barınma Yardımı:

Çalışma Grubu, İYTE ile iş birliği içinde, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar.

İYTE’nin olanaklarını aşan durumlarda, kurum misafirhanelerini kullanma veya çağdaş yurtlardan yardım alma, öğrencileri bu yurtlara yönlendirme, Dernek üyelerinin sunacakları olanaklardan yararlanma veya Yönetim Kurulu kararıyla geçici bir süre ev/yurt gibi barınma mekânları kiralama, vb. çözümleri değerlendirir. Yurt yaptırılmasını amaçlayan çalışmalar yapar.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 11 – Çalışma Grubu tarafından;

A. Her akademik yıl için çalışma takvimi belirlenir ve ilan edilir,
B. Mülakat komisyonlarının en az 3 kişiden oluşturulması amaçlanmakla birlikte, zorunlu durumlarda 2 kişiden oluşabilir.
C. Mülakatlar sonucunda önceki yıllardan burslu olup da bursu yenilenecek öğrenciler ile yeni Bursiyerler belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
D. Burs ödemelerinin akademik yıl başladıktan sonra en kısa sürede yapılması amaçlanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12 – Bu yönetmelik, İYTE Mezunları Derneği’nin 30/06/2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.